Tag Archives: soundcloud

Soundclouds kommentarfunktion

En inter­es­sant egen­skab ved lyd­de­lings­plat­for­men Soundcloud er de tids­punkt­sknyt­tede kom­men­ta­rer. Under den wave­form som repræ­sen­te­rer lydens for­løb i tid som en bevæ­gelse fra ven­stre mod højre med for­skel­lige uds­ving af lydstyrke på den ver­ti­kale akse, løber et blåt felt. Ved at holde mar­kø­ren over fel­tet, kan man ind­føje en kom­men­tar bun­det til et bestemt sted i lyd­op­ta­gel­sens for­løb, mar­ke­ret ved antal sekun­der siden opta­gel­sens start.

Lige siden web begyndte at blive 2.0, har kom­men­tar­fel­tet været tem­me­lig obliga­to­risk inte­r­iør på blog-, video– og foto­de­lings­plat­forme såvel som på en del af de mere etab­le­rede nyheds­me­di­ers artik­ler. Isæt for sidst­nævnte med frem­kom­sten af besyn­der­lige debat­kul­tu­rer til følge.

Imid­ler­tid er den gængse opsæt­ning af kom­men­ta­rerne altid adskilt fra selve ind­hol­det, man kom­men­te­rer på, typisk ved at ligge læn­gere nede på siden.

Her adskil­ler Soundcloud sig altså ved at give mulig­hed for, at kom­men­ta­rerne knyt­ter sig til en bestemt del af ind­hol­det. Dette er inter­es­sant i rela­tion til en under­sø­gelse af, hvil­ken rolle tek­no­logi kan spille i for­hold til, hvor­dan kul­tu­relle objek­ter konstitueres.

Hvor det afsi­des lig­gende kom­men­tar­felt i højere grad er med til at kon­stru­ere ind­hol­det som en sam­men­hæn­gende, afluk­ket enti­tet, invi­te­rer den inte­gre­rede kom­men­tar­funk­tion i ste­det til at for­holde sig til ind­hol­det som en ikke på for­hånd afmålt mængde af detal­jer og momen­ter, som man kan værds­ætte i dis­ses egen ret, uden en eks­pli­cit rela­tion til hel­he­den. Det kunne som en side­be­mærk­ning være inter­es­sant, hvis nogen lavede noget lig­nende med tekst. Måske lidt som en gennemlæsnings-kommentarfunktionen man ken­der fra f.eks. Micro­soft Word.

Det er i den sam­men­hæng mor­somt at fore­stille sig, at der på en hypo­te­tisk lit­te­ra­tur­de­lings­side ville blive udfol­det samme slags ord­lyd som på Soundcloud — ”NIIIIIIICCCE!!!”, ”mas­sive” ”vibes” strøet ud over inter­es­sante stro­feskift på dit nyligt publi­ce­rede digt. Fort­sat digres­sion: Det mor­somme (hvis det er mor­somt?) kunne tæn­kes at bestå i, at det umid­del­bart ville fore­komme usand­syn­ligt, at de lit­terære begej­string­sy­t­rin­ger ville tage sig ud på samme måde som oven­stå­ende. Vi fore­stil­ler os, at de nok ville være mere sprog­ligt artikulerede.

Bety­der det så at musik i for­hold til lit­te­ra­tur afsted­kom­mer grovere, mere simple værens­for­mer? Måske hand­ler det ikke om, at folk der lyt­ter til musik er min­dre sofi­sti­ke­rede end folk, der læser skøn­lit­te­ra­tur, men at den pri­mære og ”intel­li­gente” måde at rea­gere på musik måske i højere grad er kine­tisk end ver­balsprog­lig, og at de simple skrift­lige udmel­din­ger på Soundcloud blot er snævre og ydmyge medi­e­rin­ger af langt mere omfat­tende kro­p­s­lige reaktioner.

Hvis vi fore­stil­ler os en brugs­måde, der bestod af kom­men­ta­rer det sted, hvor en inten­si­ve­ret for­nem­melse af nydelse eller følelse af for­bin­delse med musik­ken ind­fandt sig, kunne vi se kom­men­tar­funk­tio­nen som et slags kva­si­vi­den­ska­be­ligt for­søg. For­sø­get ville kunne lære os noget om affekt og bevidst­hed ved at vise, hvor lang tid der går, fra vi begyn­der at blive påvir­ket af musik­ken, til vi bli­ver bevid­ste om det og føler inci­ta­ment til at udtrykke en even­tuel begej­string ved at skrive en kom­men­tar. Måske med lidt min­del­ser om neu­ro­fy­si­o­lo­gen Benja­min Libets klas­si­ske for­søg omkring det tids­lige mel­lem­rum mel­lem akti­ve­rin­gen af en san­seim­puls og det bevid­ste sub­jekts opfat­telse af det.

Flattr this!